Skip to content
 • Gratis verzending vanaf €59,-

 • Voor 14:00 besteld, vandaag verstuurd*

 • Achteraf betalen

 • Gratis retourneren

Algemene Voorwaarden Shoetime

Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Shoetime

Shoetime verklaart hierbij dat men voldoet aan de “gedragscode voor elektronisch zakendoen” zoals deze staat vermeld onder: http://www.ecp.nl/sites/default/files/cocdraft4.0NL.pdf

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst aangaat met Shoetime
2. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna
opgenomen.

Artikel 2 – Identiteit

Naam ondernemer: Durlinger's Schoenbedrijf BV h.o.d.n. Shoetime

Vestigingsadres:

Industrieterrein 109

5981 NC Panningen

Telefoonnummer: 077 462 1477

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur

E-mailadres: info@shoetimeonline.nl

KvK-nummer:14092839

Btw-nummer:NL 817509744B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deze webwinkel en op elke
  tot stand gekomen overeenkomst op afstand Shoetime de klant.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het aanbod gedaan bij de fysieke winkel
  van Shoetime. Evenmin de in de fysieke winkel tot stand gekomen
  overeenkomsten tussen Shoetime en de klant vallen onder deze algemene
  voorwaarden.
  3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten
  voorwaarden van toepassing zijn, hebben deze voorrang op de voorwaarden vermeld in dit
  document.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Er wordt geprobeerd elk product te voorzien van correcte prijzen, afbeeldingen en
  beschrijvingen. Het kan echter voorkomen dat er een fout gemaakt wordt. Kennelijke vergissingen
  of fouten in het aanbod binden Shoetime niet.
  3. Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW.
  4. Niet alle maten binnen een artikel hebben dezelfde prijs, indien dit het geval is zal dit aangegeven
  worden d.m.v. “vanaf prijzen”.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en
  het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Zodra de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Shoetime onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
  bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de
  overeenkomst ontbinden.
  3. Shoetime zal passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en betalingen.
  4. Shoetime behoudt zich het recht om derden in te schakelen voor de uitvoer
  van de gesloten overeenkomst.
  5.Shoetime streeft ernaar om alle bestellingen die op werkdagen voor 14:00 uur besteld zijn, dezelfde dag nog te versturen. In incidentele gevallen zal dit niet lukken en zal het pakket zo snel mogelijk opgestuurd worden, vaak de dag erna.
  Als het pakket verstuurd is, wordt deze de dag erna geleverd. De bezorging wordt gedaan door Post NL, incidenteel leveren zij een pakket te laat. Helaas hebben wij hier geen invloed op.
  6.Shoetime behoudt zich het recht om het de gesloten overeenkomst te
  ontbinden waarna het gehele aankoopbedrag de klant binnen 5 werkdagen toekomt.
  7.Overeenkomsten waarbij de levertermijn van uiterlijk 30 dagen wordt overschreden zullen
  worden ontbonden en de klant ontvangt binnen 5 werkdagen het originele aankoopbedrag terug.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1.       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.       De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.       De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.       Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.       Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.       De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.       De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.       Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.       De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.       De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.       Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.       De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
                   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
                   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.       De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
                a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
                b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
                c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.       Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.       Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.        De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.       De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.       Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.       Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.       Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.        Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
                   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
                   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.       Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5.       Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6.       Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7.        Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.       Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.       Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12.   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14.   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
                   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
                   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 Garantie

 1. Shoetime staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften.
  2.De garantietermijn die Shoetime hanteert is 6 maanden, op ritsen rust een
  garantietermijn van 3 maanden.
  3.Onder deze garantie valt niet:
  – slijtage zolen bij veelvuldig gebruik,
  – slijtage hakken,
  – kale neuzen bij kinderschoenen,
  – het loslaten en verliezen van pailetten, steentjes en kraaltjes.
  – alle slijtage van buitenaf (remmen, kruipen of glijden)
  – het afgeven van gekleurde binnenvoeringen

Artikel 8 Privacy

1.Informatie ingewonnen door deze website zal alleen intern worden gebruikt en nooit aan derden
worden verstrekt.
2.Voor het correct functioneren van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat op Uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt
alleen gebruik van tijdelijke cookies die weer verdwijnen na het verstrijken van een periode van 24
uur.
3.Shoetime neemt de nodige maatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik en
wijzigingen in de verzamelde informatie tegen te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
maatregelen die binnen de IT branche als standaard gelden.

Artikel 9 Overige

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
  2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niettig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
  van de gehele algemene voorwaarden aan.

Artikel 10 Wijzigingen

Shoetime behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Indien er wijzigingen in dit document plaatsvinden zullen deze niet anders gecommuniceerd worden
dan door middel van het vermelden van de documentversie en datum op deze pagina / in dit
document.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan: [ naam verkoper]

[ geografisch adres verkoper]

[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

-          [Naam consumenten(en)]

-          [Adres consument(en)]

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Toegevoegd aan winkeltas
terug
Het item is verwijderd uit je winkeltas